Shanghai, Hangzhou, Suzhou, Thousand-Island Lake, Mt. Huangshan, China April 2008 - kwancepts